Главная > Экономика

Экономикалық теория. С. Әкімбеков, А.С. Баймұхаметова, У.А. Жанайдаров — Астана 2002. – 464 б.

M A 3 М Ұ Н Ы

АЛҒЫ СӨЗ…………………………………………………………………………………….3

I БӨЛІМ. ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕОРИЯҒА КІРІСПЕ

1 тарау. Экономикалық теорияның пәні және оның зерттеу әдістері

1.1. Экономикалық теорияның қалыптасуы және дамуы………….5
1.2. Экономикалық заңдар және экономикалық категориялар ….9
1.3. Экономикалық теорияның пәні………………………………………..12
1.4. Экономикалық теорияның зерттеу әдістері………………………19

II БӨЛІМ. ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУДЫҢ ЖАЛПЫ НЕГІЗДЕРІ

2 тарау. Өндіріс теориясы. Қоғамдық өндіріс – қоғам дамуының негізі

2.1. Экономикалық жүйедегі өндірістің орны. Өндіріс және оның ерекше формалары………………………………………………………………….24
2.2. Қоғамдық өндірістің негізгі факторлары……………………………29
2.3. Өндірістік функция…………………………………………………………..34
2.4. Өндірістің ұйымдастыру-кұқықтық формалары.
Кәсіпкерлік және кәсіпорны (фирма)………………………………………..37

3 тарау. Меншік және экономикалық жүйе

3.1. Меншік — экономикалық категория……………………………………39
3.2. Меншік және иемдену заңдары…………………………………………….41
3.3. Меншіктің түрлері және шаруашылық жургізудің
формалары…………………………………………………………………………………44
3.4. Экономикалық жүйелерді ұйымдастыру үлгілері………………….48
3.5. Экономиканы реформалауда меншіктің орны……………………….52

III БӨЛІМ. НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКАНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

4 тарау. Нарықтық экономиканың негізгі белгілері

4.1. Тауар, оның қасиеттері және функционалдық формалары………57
4.2. Тауарлар мен қызметтер құндарының қалыптасуы
туралы балама теориялар……………………………………………………………..61
4.3. Ақша — тауарлық қатынастардың дамыған формасы.
Ақшаның қызметтері. Ақша жүйелері…………………………………………..64
4.4. Тауарлық өндірістің экономикалық заңдары.
Бағалар және тарифтер………………………………………………………………….69

5 тарау. Нарықтық қатынастар, олардың мәні, қызметтері, құрылымы

5.1. Нарықтық қатынастардың теориялық негіздері……………………72
5.2. Нарықтық экономиканың элементтері, қызмет ету принциптері. Нарықтық механизмнің қалыптасуы……………………………………………75
5.3. Нарықтың құрылымы, түрлері және сегментациясы………………78
5.4. Нарықтық қатынастардың шеңбері. А. Смиттің және Р. Коуздың теоремалары. Споттық және мерзімдік нарықтар………………………….82
5.5. Нарықтық экономиканың үлгілері………………………………………….86

6 тарау. Нарықтық бәсеке және онын түрлері. Нарықтын қызмет ету механизмі

6.1. Еркін немесе жетілген таза бәсеке. Жетілген босеке жағдайындағы сұраныс және ұсыныс механизмдері………………………………………91
6.2. Монополистік, жетілмеген бәсеке. Бәсекенің формалары ..99
6.3. Бәсекеге осы замандағы көзқарастар. Монополдық бағалар
және нарықтық тепе-теңдік механизмі………………………………….103

7 тарау. Экономикалық жүйенің өзін-өзі реттеуі және нарықтық тепе-теңдік

7.1. Макро дәрежедегі экономикалық тепе-тендіктің үлгілері..108
7.2. Микро дәрежедегі нарықтық тепе-теңдіктің осы замандағы үлгілері……………………………………………………………………………….114
7.3. Өзін-өзі реттейтін нарықтық жүйенің механизміндегі экономикалық реттеушілер………………………………………………….119

IV БӨЛІМ. МИКРОЭКОНОМИКА.
ӨНДІРУШІЛЕРДІҢ ІС-ӘРЕКЕТТЕРІ

8 тарау. Фирма теориясы
8.1. Кәсіпкерлікті ұйымдастырудың негізгі формалары……….123
8.2. Әр түрлі нарықтық құрылымдар жағдайындағы
фирманың іс-әрекеттері. Фирманың даму стратегаясы…………130
8.3. Менеджмент – фирманы басқару теориясы…………………….137
8.4. Маркетинг: мәні, қызметтері, принциптері…………………….140

9 тарау. Кәсіпкерлік капитал

9.1. Кәсіпкерліктің қалыптасуы ……………………………………………144
9.2. Капиталдар нарығы және оның мазмұны………………………..147
9.3. Кәсіпкерлік капиталдың қалыптасу көздері……………………..150
9.4. Капитаддың айналымы. Капиталды тиімді пайдаланудың көрсеткіштері………………………………………………………………………..153

10 тарау. Шығындар теориясы

10.1.Өндірістік шығындар туралы концепциялар…………………..158
10.2. Шығындардың түрлері. Тұрақты, өзгермелі
және орташа шығындардың динамикасы……………………………….159
10.З.Шығындар және еңбек өнімділігі………… ………………………..165

11 тарау. Пайда теориясы. Өндіріс нәтижесін бөлу

11.1. Пайда және оны белгілейтін факторлар……………………………172
11.2. Кәсіпкерлік табыс. Монополдық пайда……………………………178
11.З.Жалақы: мәні, формалары, жүйелері………………………………..182

12 тарау. Аграрлық-өнеркәсіптік өндіріс. Рента теориясы

12.1. Аграрлық өндіріс — еңбекті және капиталды қолданудың
ерекше сферасы………………………………………………………………………..188
12.2. Аграрлық-өнеркәсіптік кешен (АӨК)………………………………..192
12.3.Жерді пайдалану және жерді иемдену.
Аграрлық-өнеркәсіптік кешендегі нарықтық қатынастар……………194
12.4. Жер рентасы: мәні, формалары, неоклассикалық теориялар..198
12.5. Квазирента және ағымды инвестициялар үшін табыстар……..203
12.6. Монополдық рента және рентаның басқа түрлері……………….2О5
12.7.Жердің бағасы…………………………………………………………………….208

V БӨЛІМ. МАКРОЭКОНОМИКА; ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА. МЕМЛЕКЕТТІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЯСАТЫ

13 тарау. Макроэкономикалық саясаттың мақсаттары және құралдары

13.1.Макроэкономика- өзара байланысты өндірушілердің
мен тұтынушылардың жиынтығы. Ұлттық экономиканың тепе-теңдікте қызмет етуі …………………………………………………………………………213
13.2. Ұлттық экономиканың экономикалық тепе-теңдікте қызмет етуі……………………………………………………………………………………..216
13.3. Макроэкономикалық көрсеткіштер.Ұлттық есеп жүйесі………………………………………………………………………………..218
13.4. Жалпы ұлттық өнімді өлшеудің әдістері.
Жалпы ұлттық өнімнің дефляторы………………………………………221
13.5. Ұлттық экономиканың ұдайы өндірістік және
салалық құрылымы…………………………………………………………….224

14 тарау. Қорлану, тұтыну, жинақтау

14.1.Жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныс,бұлардың кейнстік үлгісі…………..229
14.2.Тұтыну және жинақтау. Инвестициялардың функционалдық рөлі………………233
14.3.Тұтыну, жинақтау, инвестңциялар және макроэкономикалық
тепе-теңдік. Мультипликатор теориясы…………………………………237

15 тарау. Экономикалық өсу

15.1. Экономикалық өсу: түсінігі, тиімділігі,
сапасы.Экономикалық өсудің факторлары……………………………….240
15.2.Экономикалық өсудің экстенсивтік және
интенсивтік типтері. Ғылыми-техникалық прогресс…………………244
15.3.Тепе-теңдікте экономикалық өсудің негізгі үлгілері.
Экономикалық өсу концепциялары………………………………………….246
15.4. Экономикалық өсудің стадиялары туралы теориялар……:….251
15.5. Қазақстан Республикасының экономикасының өсуінің глобалдық мәселелері……………………………………………………………………………….252

16 тарау. Экономиканың циклмен дамуы. Дағдарыстар теориясы

16.1. Циклмен даму — экоңомикалық динамиканың
жалпылама формасы. Циклдің негізгі сипаттамалары……………..255
16.2. Дағдарыстардың классификациясы және олардың әлсін-әлсін болып тұруьг. Аграрлық және құрылымдық дағдарыстар ………259
16.3. Цикл концепцияларының ерекшеліктері ……………….…264
16.4. Циклдер мәселелеріне көзқарастар, Қазақстандағы экономикалық дағдарыстардың (XX ғ. 80-90 жж.) ерекшеліктері……………………269

17 тарау. Адам капиталы теориясы. Енбек, жұмыспен қамту, жұмыссыздық

17.1. Осы замандағы экономикадағы адамның рөлі.
Халықты жұмыспен қамтамасыз ету концепциялары…………..272
17.2. Еңбек Нарығы…………………………………………………………….277
17.3.Жұмыссыздық және оның түрлері.
Еңбек рссурстарының миграциясы………………………………………..282
17.4. Адам капиталының қалыптасу заңдылықтары………………289

18 тарау. Ақша-несие жүйесі. Қарыз капиталымен құнды қағаздар нарығы

18.1. Ақша массасы, ақшаға сұраныс және ұсыныс. Ақша нарығы…………………………………………………………………………..292
18.2. Несиенің мәні, қызметтері және формалары.
Несиелік механизм…………………………………………………………296
18.3. Банктер, олардың түрлері және қызметтері.
Қарыз проценті……………………………………………………………….299
18.4. Несие ресурстарының нарығы, даму перспективасы..303
18.5.Жалған капитал, бағалы қағаздар нарығы, қор
биржасы ………………………………………………………………………..304
18.6. Ақша-несие жүйесін макродәрежеде реттеу.
Процент пен ақшаның Кейнстік теориясы……………………….307

19 тарау. Инфляция және инфляцияға қарсы реттеу

19.1. Инфляция және оның түрлері. Инфляцияның даму механизмі………………………………………………………………………….308
19.2. Инфляцияның әлеуметтік-экономикалық салдарлары….312
19.3. Филлипс қисық сызығы және стагфляция …………………..315
19.4. Инфляцияға қарсы саясат……………………………………………318

20 тарау. Қаржы жүйесі және қаржы саясаты

20.1. Қаржының қажеттігі, мәні, қызметгері…………………………322
20.2. Мемлекеттік бюджет……………………………………………………324
20.3. Салықтар: типтері және эволюциясы.
Лаффердің қисық сызығы…………………………………………………….327
20.4. Мемлекеттік борыш……………………………………………………..334
20.5.Өтпелі экономикада фискалдық саясатты
жүзеге асыру механизмі………………………………………………………..336

21 тарау. Аралас экономиканы мемлекеттік реттеу

21.1. Экономиканы мемлекеттік реттеу. Экономика мен
мемлекеттің арақатынастарының үлгілері……………………………..337
21.2. Функционалдық экономикалық жүйелер.
Үкіметтің экономикалық қызметтері…………………………………….342
21.3. Мемлекеттік экономикалық реттеудің әдістері,негізгі бағыттары…………………………………………………………………………….347

22 тарау. Халықтың жиынтық табыстары және мемлекеттің әлеуметтік саясаты

22.1. Халықтың табыстары, олардың түрлері және қалыптасу көздері. Номиналдық және нақты табыс………………………………………………354
22.2. Жеке табыстарды бөлу және қоғамның әлеуметтік құрылымының эволюциясы.Өмір дәрежесі және кедейлік……………………………….357
22.3. Табыстарды бөлуді мемлекеттік реттеу……………………………363
22.4. Әлеуметтік қорғау жүйелері……………………:………………………365

VI БӨЛІМ. МЕГАЭКОНОМИКА.
ӘЛЕМДІК ЭКОНОМИКА

23 тарау. Әлемдік шаруашылық, оның эволюциясы

23.1.Әлемдік шаруашылықтың қалыптасу сатылары және негізгі белгілері………………………………………………………………368
23.2.Әлемдік сауда: түрлері, құрылымы…………………………………….371
23.3. Капиталдың және жұмысшы күшінің халықаралық миграциясы………………………………………………………………………………374
23.4. Әлемдік экономикадағы интеграциялық процестер.
Трансұлттық корпорациялар……………………………………………………..378

24 тарау. Халықаралық валюта-қаржы жүйесі

24.1. Валюта нарықтары…………………………………………………………….381
24.2.Төлем балансы……………………………………………………………………383
24.3. Валюта бағамы: жүйелері, факторлары, паритеті………………..385
24.4. Халықаралық валюта жүйесі………………………………………………393

Экономикадан Нобель сыйлығының лауреаттары……………………………….396

Глоссарий………………………………………………………………………………………….398


Метки:

Комментарии закрыты.